Saltar navegación principal
Norma
UNE 22521:1986

UNE 22521:1986

Material eléctrico para minas. Cofres de tajo. Protección de cables flexibles.

ELECTRICAL APPARATUS FOR MINES. GATE-END BOXES. FLEXIBLE CABLE PROTECTION.