Saltar navegación principal
Norma
ISO 3434:2012

ISO 3434:2012

Ships and marine technology -- Heated glass panes for ships' rectangular windows

Navires et technologie maritime -- Vitrages chauffants pour fenêtres rectangulaires de navires

Fecha:
2012-08-31 / Vigente
Comité:
ISO/TC 8/SC 8 - Ship design
Relación con otras normas ISO:

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés