Saltar navegación principal
Norma
ISO 23145-1:2007

ISO 23145-1:2007

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Determination of bulk density of ceramic powders -- Part 1: Tap density

Céramiques techniques -- Détermination de la masse volumique en vrac des poudres céramiques -- Partie 1: Masse volumique après tassement

Fecha:
2007-09-13 / Vigente
Comité:
ISO/TC 206 - Fine ceramics
Normas ISO relacionadas:

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Francés