Saltar navegación principal
Norma
IEC 60092-305:1980/AMD1:1989

IEC 60092-305:1980/AMD1:1989

Amendment 1 - Electrical installations in ships. Part 305: Equipment - Accumulator (storage) batteries

Amendement 1 - Installations électriques à bord des navires. 305e partie: Matériel - Batteries d'accumulateurs

Fecha:
1989-07-15 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe