Saltar navegación principal
Norma
IEC 60092-303:1980/AMD1:1997

IEC 60092-303:1980/AMD1:1997

Amendment 1 - Electrical installations in ships. Part 303: Equipment - Transformers for power and lighting

Amendement 1 - Installations électriques à bord des navires. 303e partie: Matériel - Transformateurs de puissance

Fecha:
1997-09-05 /Vigente
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Inglés / Bilingüe