Saltar navegación principal
Norma
IEC 60851-1:1996/AMD2:2009

IEC 60851-1:1996/AMD2:2009

Amendment 2 - Winding wires - Test methods - Part 1: General

Amendement 2 - Fils de bobinage - Méthodes d'essai - Partie 1: Généralités

Fecha:
2009-11-10 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Inglés / Bilingüe