Saltar navegación principal
Norma
IEC 60793-1-45:2001/COR1:2002

IEC 60793-1-45:2001/COR1:2002

Corrigendum 1 - Optical fibres - Part 1-45: Measurement methods and test procedures - Mode field diameter

Corrigendum 1 - Fibres optiques - Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai - Diamètre du champ de mode

Fecha:
2002-07-24 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe