Saltar navegación principal
Norma
IEC 60669-1:1998/AMD1:1999

IEC 60669-1:1998/AMD1:1999

Amendment 1 - Switches for household and similar fixed-electrical installations - Part 1: General requirements

Amendement 1 - Interrupteurs pour installations électriques fixes domestiques et analogues - Partie 1: Prescriptions générales

Fecha:
1999-10-18 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe