Saltar navegación principal
Norma
IEC 60404-8-1:2001/AMD1:2004

IEC 60404-8-1:2001/AMD1:2004

Amendment 1 - Magnetic materials - Part 8-1: Specifications for individual materials - Magnetically hard materials

Amendement 1 - Matériaux magnétiques - Partie 8-1: Spécifications pour matériaux particuliers - Matériaux magnétiquement durs

Fecha:
2004-05-06 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe