Saltar navegación principal
Norma
IEC 61036:1996/AMD1:2000

IEC 61036:1996/AMD1:2000

Amendment 1 - Alternating current static watt-hour meters for active energy (Classes 1 and 2)

Amendement 1 - Compteurs statiques d'énergie active pour courant alternatif (Classes 1 et 2)

Fecha:
2000-04-28 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe