Saltar navegación principal
Norma
IEC 60927:1988/AMD2:1995

IEC 60927:1988/AMD2:1995

Amendment 2 - Starting devices (other than glow starters). Performance requirements.

Amendement 2 - Dispositifs d'amorçage (autres que starters à lueur). Prescriptions de performances.

Fecha:
1995-08-14 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe