Saltar navegación principal
Norma
IEC 60364-3:1993/AMD2:1995

IEC 60364-3:1993/AMD2:1995

Amendment 2 - Electrical installations of buildings - Part 3: Assessment of general characteristics

Amendement 2 - Installations électriques des bâtiments - Troisième partie: Détermination des caractéristiques générales

Fecha:
1995-12-13 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe