Saltar navegación principal
Norma
IEC 60360:1987/AMD1:1993

IEC 60360:1987/AMD1:1993

Amendment 1 - Standard method of measurement of lamp cap temperature rise

Amendement 1 - Méthode normalisée de mesure de l'échauffement d'un culot de lampe

Fecha:
1993-03-05 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe