Saltar navegación principal
Norma
IEC 60311:1995/AMD1:1997

IEC 60311:1995/AMD1:1997

Amendment 1 - Electric irons for household or similar use - Methods of measurement of performance

Amendement 1 - Fers à repasser électriques - Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction

Fecha:
1997-09-10 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe