Saltar navegación principal
Norma
IEC 60129:1984/AMD2:1996

IEC 60129:1984/AMD2:1996

Amendment 2 - Alternating current disconnectors and earthing switches

Amendement 2 - Sectionneurs à courant alternatif et sectionneurs de terre

Fecha:
1996-07-17 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe