Saltar navegación principal
Norma
IEC 60129:1984/AMD1:1992

IEC 60129:1984/AMD1:1992

Amendment 1 - Alternating current disconnectors and earthing switches

Amendement 1 - Sectionneurs à courant alternatif et sectionneurs de terre

Fecha:
1992-12-18 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Español / Bilingüe