Saltar navegación principal
Norma
IEC 60117-4:1963+AMD1:1971 CSV

IEC 60117-4:1963+AMD1:1971 CSV

Recommended graphical symbols - Part 4: Measuring instruments and electric clocks

Symboles graphiques recommandés - Partie 4: Appareils de mesure et horloges électriques

Fecha:
1963-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe