Saltar navegación principal
Norma
IEC 60117-15:1972

IEC 60117-15:1972

Recommended graphical symbols - Part 15: Binary logic elements

Symboles graphiques recommandés - Partie 15: Opérateurs logiques binaires

Fecha:
1972-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe / Ruso