Saltar navegación principal
Norma
IEC 60117-14:1971

IEC 60117-14:1971

Recommended graphical symbols - Part 14: Telecommunication lines and accessories

Symboles graphiques recommandés - Partie 14: Lignes de télécommunications et accessoires

Fecha:
1971-01-01 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe / Ruso