Saltar navegación principal
Norma
IEC 60056:1987/AMD2:1995

IEC 60056:1987/AMD2:1995

Amendment 2 - High-voltage alternating-current circuit-breakers

Amendement 2 - Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension

Fecha:
1995-03-29 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe