Saltar navegación principal
Norma
IEC 60056:1987/AMD1:1992

IEC 60056:1987/AMD1:1992

Amendment 1 - High-voltage alternating-current circuit-breakers

Amendement 1 - Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension

Fecha:
1992-11-30 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe