Saltar navegación principal
Norma
IEC 60056-2:1971/AMD2:1975

IEC 60056-2:1971/AMD2:1975

Amendment 2 - High-voltage alternating-current circuit-breakers - Part 2: Rating

Amendement 2 - Disjoncteurs à courant alternatif à haute tension - Partie 2: Caractéristiques nominales

Fecha:
1975-10-30 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe