Saltar navegación principal
Norma
IEC 60034-1:1994/AMD1:1996

IEC 60034-1:1994/AMD1:1996

Amendment 1 - Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance.

Amendement 1 - Machines électriques tournantes - Partie 1: Caractéristiques assignées et caractéristiques de fonctionnement.

Fecha:
1996-05-06 /Anulada
Resumen (inglés):
Resumen (francés):

Comprar en AENOR

Esta norma está disponible en:

Formato digital

Bilingüe